http://www.apis.sk/

Apis

free site creation software

Referencie a história spoločnosti

Srdečne ďakujeme našim klientom, ich podnety, nápady, požiadavky a naša schopnosť tvoriť nám zabezpečili 28 ročnú existenciu a jasnú perspektívu do budúcnosti.
Tu uvádzame stručný prehľad niektorých sektorovo členených referencií

Kategórie referencií

Zdravotníctvo, priemysel, školstvo, verejná správa

Zdravotníctvo

Priemysel

Školstvo, veda a výskum

Regionálna správa, mestá a obce

História

Časová os - 28 rokov

2015 - Štart - predaj aplikácií s otvoreným kódom

Spoločnosť Výskumný Ústav Spojov, n.o.
Biometrický dochádzkový systém - WebBox/WebVisitor

2010 - Štart - vývoj aplikácií v otvorenom kóde

Historický miľník spoločnosti, prechod na technológie s otvoreným kódom

2007 - Jadrová elektráreň Dukovany

Riešenie: Biometrická autentifikácia zamestnancov

2007 - Prvý biometrický dochádzkový systém inštalovaný v Maďarsku

Sklárne R-GLASS, Šalgotarián, geometria ruky evidencia dochádzky zamestnancov

2006 - Biometrický dochádzkový systém v Bosne i Hercegovine

Spoločnosť SHP Celex, a.d., Banja Luka (súčasť: SHP Harmanec) používa geometriu ruky na evidenciu príchodov, odchodov a prerušení pracovnej doby

Október 1996 - implementácia prvého biometrického dochádzkového systému na Slovensku

SW: Visitor (MS DOS, APIS, Slovensko)
HW: HandKey (geometria ruky; Recognition Systems, USA)

1991 - Založenie spoločnosti

03.09.1991 - deň zápisu spoločnosti APIS spol. s r.o. do obchodného registra